Daňové novinky pro rok 2014

Vážení klienti,

rok 2014 je rokem velkého třesku v oblasti veškerých zákonů, které mají alespoň malou spojitost se soukromoprávními vztahy, neboť 1. 1. 2014 vchází v účinnost dlouho očekávaný „Nový občanský zákoník“(dále jen NOZ). Pro problematiku daňovou to znamená sice nemálo změn v daňových zákonech, které vzešly ze zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., o změně daňových zákonů, a ze zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, na druhou stranu jde o změny především technické, kdy daňové zákony přebírají nové terminologie NOZ, ale v drtivé většině případů nemají na daňovou povinnost poplatníků vliv.

Rádi bychom Vás stručně seznámili s některými změnami, které pro Vás, naše klienty, budou podstatné.

 

Změny v zákoně o dani z přidané hodnoty

Sazby daně z přidané hodnoty

Sazby daně z přidané hodnoty zůstanou pro rok 2014 totožné jako v roce 2013 – základní sazba daně 21 % a snížená sazba daně 15 %. Plánované změny sazeb vejdou v platnost až od roku 2015.

Povinné elektronické podání

Nově je zavedeno povinné elektronické podání daňového přiznání k DPH (včetně dodatečných přiznání, hlášení a příloh). Výjimkou jsou plátci DPH – fyzické osoby, jejichž obrat za 12 předcházejících měsíců nepřesáhl 6 mil. Kč. Tito mohou přiznání dále podávat i v papírové podobě. Rovněž identifikované osoby jsou z povinnosti elektronického podání vyloučeny.

Elektronicky je nutno podat přiznání již za poslední zdaňovací období roku 2013.

Dodání nemovitých věcí

Nejpodstatnější změny v DPH prodělalo uplatnění daně u dodání nemovitostí – jednak díky novému pojetí nemovitých věcí dle NOZ a především díky přeformulaci příslušných ustanovení zákona o DPH. Hlavní změny jsou tyto:

• Dle NOZ dojde v mnoha případech ke sjednocení stavby a pozemku do jedné nemovité věci – pozemku. Zdaňovat se pak bude „převod pozemku“ jako celku, nikoliv zvlášť pozemku a zvlášť stavby, jak tomu bylo dosud. Pro případy, kdy je odlišný vlastník pozemku a stavby (či v odlišném poměru), je zdanění aplikováno jako dosud odděleně.

• V řadě případů bude převod pozemku zdanitelným plněním. Osvobozen bude pouze převod pozemku, na kterém současně není zřízena stavba spojená se zemí pevným základem (ani inženýrská síť) a který není stavebním pozemkem (není uděleno stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášené stavby). Zjednodušeně bude osvobozen pouze převod nezastavěného pozemku bez stavebního povolení.

• Prodej nových nemovitých věcí (do 5 let od kolaudace) podléhá zdanění, starší nemovitosti jsou osvobozeny, ale mohou být i zdaněny na základě plátcova rozhodnutí. Díky nedělitelnosti stavby a pozemku se zdanění či osvobození použije i na částku příslušející k pozemku (dosud osvobození platilo pouze pro stavby). Pro stavby / byty / nebyt. prostory nabyté do konce r. 2012 je nadále sledována lhůta 3 roky.

Ručení za nezaplacenou daň

Po generálním pardonu vyhlášeném do konce roku 2013 vchází od 1. ledna v platnost nutnost ručit za nezaplacenou daň v případě, že je úplata hrazena na účet dodavatele nezveřejněný v registru plátců DPH.

Na základě novely zákona o DPH účinné od 1. prosince 2013 byly podmínky zmírněny limitem výše plateb, kdy sledovány budou pouze úplaty na nezveřejněný účet přesahující 700.000 Kč za zdanitelné plnění.

Obecné podmínky ručení byly v zákoně o DPH stanoveny již od počátku roku 2013 v § 109. Připomínáme, že povinnost ručení vzniká v případě, že je (a) dodavateli hrazeno na zahraniční účet, (b) úplata zjevně odchylná od ceny obvyklé, (c) úplata poslána na nezveřejněný bankovní účet nebo (d) je dodavatel nespolehlivým plátcem.

 

Změny v zákoně o daních z příjmů

Bezúročné půjčky

Problematika bezúročných půjček je konečně jednoznačně vyřešena pro dlužníky - fyzické osoby. Pro tyto ze zákona nevyplývá žádné zdanění (příjem je mimo předmět daně).

Pro právnické osoby bylo ale doplněno ustanovení o obvyklých cenách, podle něhož je v případě poskytnutí bezúročné půjčky mezi spojenými právnickými osobami zdaněn obvyklý úrok (výnos) na straně věřitele. Příjem dlužníka ve formě bezúročné půjčky je i v tomto případě mimo předmět daně. Negativní dopad na věřitele nebyl původním záměrem a řešení se hledá.

Nerealizované kurzové rozdíly

Od roku 2014 je základ daně definován tak, aby nerealizované kurzové rozdíly podléhaly dani z příjmů. Generální finanční ředitelství vydalo informaci k možnosti podat dodatečná přiznání, kde by nerealizované kurzové rozdíly nebyly zdaněny.

Zdanění investičních fondů

Režim zdanění investičních fondů zůstává stejný jako dosud – 5% daň z příjmů, při výplatě podílu na zisku srážková daň 15 % (případně snížená sazba smlouvou o zamezení dvojího zdanění) nebo osvobození. Navržená nová úprava (tedy nulová daň z příjmů a 19% srážková daň bez možnosti osvobození) by měla vejít v platnost od roku 2015.

Osvobození prodeje cenných papírů

Dochází k prodloužení lhůty mezi nabytím a prodejem, po jejímž uplynutí je příjem fyzické osoby z prodeje cenných papírů osvobozen – u cenných papírů nabytých po 1. 1. 2014 ze 6 měsíců na 3 roky.

Zcela nový je další typ osvobození při prodeji cenných papírů fyzickou osobou, kdy jsou bez ohledu na délku lhůty mezi nabytím a prodejem osvobozeny příjmy (nikoliv zisk) fyzické osoby z prodeje do 100.000 Kč za rok. Pokud příjem přesáhne 100.000 Kč, bude zdaněn v plné výši jako ostatní příjem.

Ztráta z prodeje pozemku

Příjemnou novinkou je změna v uznatelnosti nákladů při prodeji pozemku právnickou osobou. Náklady (pořizovací cena) již nejsou uznatelné jen do výše příjmu, ale všechny. Nově je tedy ztráta z prodeje pozemku právnických osob daňově uznatelná. Pro fyzické osoby omezení zůstává.

Odpisy

Budovy obchodních domů s plochou nad 2.000 m2 se budou odepisovat v 6. odpisové skupině (50 let), menší obchodní domy tak bude možné odepsat již za 30 let.

Opravné položky dle zákona o rezervách

Pravidla pro tvorbu opravných položek k pohledávkám vzniklým po 1. 1. 2014 byla zásadně změněna – nyní jsou dle § 8a zákona o rezervách rozlišovány pouze dvě možné výše opravné položky dle doby po splatnosti pohledávky:

1) více než 18 měsíců – tvorba do 50 % rozvahové hodnoty pohledávky

2) více než 36 měsíců – tvorba do 100 % rozvahové hodnoty pohledávky.

Reálně tyto opravné položky budeme tvořit poprvé až po 30. 6. 2015.

Zdanění příjmů důchodců

Pro rok 2013, 2014 a 2015 nebude uplatněno diskriminační ustanovení zákona o dani z příjmů týkající se poživatelů starobních důchodů. Důchod tak bude v těchto letech osvobozen i v případě, že součet příjmů ze zaměstnání, podnikání a pronájmu přesáhne 840.000 Kč.

Srážková daň zaměstnanců

Srážková daň zaměstnanců s dohodou o provedení práce je nově aplikována v případě příjmů do 10.000 Kč za měsíc (dosud 5.000 Kč). Zaměstnanec má nově právo podat daňové přiznání a nakládat s provedenou srážkou jako se zálohou.

Osvobození příležitostných příjmů

Hranice osvobození příležitostných příjmů fyzických osob se v roce 2014 zvyšuje na 30.000 Kč za rok (z původních 20.000 Kč).

Odpočet na penzijní připojištění

Aby si fyzická osoba mohla odečíst v roce 2013 a následujících letech od základu daně 12.000 Kč za rok, musí v daném roce uhradit 24.000 Kč.

Dary

Maximální limit pro uplatnění odpočtu daru na veřejně prospěšné účely byl u fyzických osob zvýšen na 15 % ze základu daně. U právnických osob je limit sjednocen na 10 %.

Z daňově-účetního pohledu se dary na pořízení dlouhodobého majetku budou chovat jako dotace - snižovat pořizovací (resp. vstupní) cenu majetku.

Motivační příspěvek

Zvyšuje se motivační příspěvek poskytnutý žákovi nebo studentovi jako daňově uznatelná položka v případě středních škol z dosavadních 2.000 Kč na 5.000 Kč, u vysokých škol z 5.000 Kč na 10.000 Kč. Motivačním příspěvkem se rozumí stipendium, příspěvek na stravování, ubytování, vzdělávání související s budoucí výkonem profese, jízdné a pomůcky.

Výzkum a vývoj a odborné vzdělávání

Odpočet na výzkum a vývoj je nově rozšířen i na služby a nehmotné výsledky výzkumu a vývoje od veřejných vysokých škol a veřejných výzkumných organizací. Uplatnitelný je nyní až ve třech následujících obdobích po jeho vzniku.

Od roku 2014 jsou zavedeny zbrusu nové dva odpočty - na podporu odborného vzdělávání a na pořízení majetku na odborné vzdělávání. Společnosti si mohou na žáka či studenta odečíst 200 Kč za každou hodinu praktického vyučování či odborné praxe (za splnění dalších podmínek). Ještě zajímavější je možnost odpočtu až 110 % ceny nového majetku, který bude použit po dobu tří let z více než poloviny jeho doby provozu pro odborné vzdělávání na pracovišti společnosti.

Sleva na manželku a daňového zvýhodnění pro „paušalisty“

Již před rokem vešlo v platnost, že pokud poplatník uplatní u příjmů z podnikání nebo z pronájmu výdajový paušál a součet příjmů (u kterých byl paušál použit) je vyšší než 50 % celkového základu daně, nemůže si poplatník uplatnit slevu na manželku, ani daňové zvýhodnění na dítě.

Aktuálně však byl zveřejněn výklad Generálního fin. ředitelství, který připouští možnost rozdělení příjmů na manžela/ku a zamezení tak nemožnosti slevy uplatnit. Spolupracujících osob se pak testování výše přerozdělených příjmů netýká.

Majetkové daně

Od roku 2014 bude dědická a darovací daň integrována do daně z příjmů. Daň z převodu nemovitostí je nově nazývána jako daň z nabytí nemovitých věcí a upravuje ji nový samostatný zákon (viz dále). Zdanění příjmů nabytých darem nebo děděním nově nalezneme v zákoně o daních z příjmů.

Dobrou zprávou je, že dědění u fyzických i právnických osob bude plošně osvobozeno, tj. i u nespřízněných dědiců. V případě darů je osvobození uplatněno stále pouze pro příbuzné osoby. Daňové zatížení přijatého daru (který není osvobozen) podléhá dani z příjmů jako bezúplatné plnění.

Daň z nemovitosti je nově nazývána daň z nemovitých věcí, pozemky a stavby budou nadále zdaňovány zvlášť, přestože dle NOZ je stavba součástí pozemku.

Daň z nabytí nemovitých věcí

Plánovaný přesun daňové povinnosti z prodávajícího na nabyvatele (kupujícího) nemovitosti byl senátory zamítnut a do stávajícího znění zákona se nedostal. Poplatníkem daně je stále prodávající, nabyvatel je ručitelem. Nově po dohodě může daň platit i nabyvatel - v tomto případě ručení odpadá. Ostatní ustanovení převzatá ze zákona o „trojdani“ jsou bez výrazných změn.

Zjednodušení nastává v případě převodu z/do společného jmění manželů, kdy bude přiznání podávat pouze jeden z manželů (kterýkoliv). Daň však bude vymáhána po obou manželích. Novinkou je, že znalecké posudky u staveb pro bydlení či rekreační účely nebudou vyžadovány. Přílohy přiznání postačí ve formě prosté kopie.

Svěřenský fond

Jedná se o zbrusu nový typ správy cizího majetku. Dochází k vyčlenění majetku do svěřenského fondu, aby sloužil určitému účelu. Přestože svěřenský fond postrádá právní subjektivitu, z hlediska daní se jedná o poplatníka daně z příjmů. Zároveň je účetní jednotkou, takže vždy vede účetnictví.

 

Zpracováno k 1. 1. 2014


Publikováno: 1. 1. 2014 Sekce: Tax Info