Daňové novinky pro rok 2016

Vážení klienti,
dovolte nám seznámit Vás s nejvýznamnějšími změnami v daňové legislativě v roce 2016. Pro plátce DPH bude jistě nejpřevratnější změnou povinnost elektronického podání přiznání k DPH bez výjimek a nová povinnost podávání kontrolního hlášení, která byla uzákoněna již s počátkem roku 2015 a poprvé za leden 2016 vejde v účinnost. Dále Vám přiblížíme i podstatné změny zákona o daních z příjmů a dalších zákonů. 
 

Změny v zákoně o dani z přidané hodnoty
Rozšíření povinnosti elektro­nického podání

Od roku 2016 již nebudou mít fyzické osoby, jejichž obrat za 12 předcházejících po sobě jdoucích měsíců nepřesáhl 6 mil. Kč výjimku z elektronického podání přiznání k DPH. Nově od 1. 1. 2016, tedy již s podáním přiznání k DPH za prosinec 2015 či za 4. čtvrtletí 2015, musí všichni plátci DPH bez výjimky podávat přiznání pouze elektronicky.

Kontrolní hlášení

Plátcům nově vzniká povinnost elektronicky podávat kontrolní hlášení k DPH. Kontrolní hlášení obsahuje informace o přijatých a vydaných daňových dokladech (číslo dokladu, DIČ, DUZP) a právnickými osobami bude podáváno měsíčně do 25. dne následujícího měsíce. Fyzické osoby budou hlášení podávat měsíčně či čtvrtletně dle periody podávání daňového přiznání. 

Uskutečněná i přijatá plnění v hodnotě nad 10.000, Kč vč. DPH budou v hlášení vykazovány po jednotlivých daňových dokladech (jeden doklad, jeden řádek). Půjde o plnění pro plátce, ale i pro osoby povinné k dani – neplátce. V oddílu zdanitelných plnění do 10.000, Kč vč. DPH pak budou uváděna kumulativně plnění v členění podle jednotlivých sazeb DPH. V plněních uskutečněných do 10.000, Kč budou uvedena plnění pro plátce a neplátce daně do 10.000, Kč vč. DPH, ale i plnění pro fyzické osoby nepovinné k dani (tj. nepodnikatele) v neomezené hodnotě (nejsme povinni vystavit daňový doklad, ale daň přiznat musíme). Zároveň v této kategorii uskutečněných plnění do 10.000, ­ Kč budou zahrnuta i plnění pro osoby, jejichž sídlo je mimo ČR a nemají přidělené CZ DIČ (zde opět bez ohledu na limit).

Prvním obdobím, za které se podává první kontrolní hlášení, je leden 2016, respektive 1. čtvrtletí 2016. 

Pozor na to, že pokuta za opožděné podání je při nepodání hlášení včas okamžitě vyměřena ve výši 1.000 Kč – neplatí zde tedy jako v případě přiznání k DPH 5 denní pardon. Jednou ročně nám tato pokuta však bude odpuštěna. 

A pokutou 1.000 Kč výčet nekončí: pokud budeme po nepo­ dání hlášení vyzváni správcem daně k jeho podání, naroste pokuta rovnou na 10.000 Kč. Pokud nepodáme následné hlášení na základě výzvy správce ke změně či doplnění již podaného hlášení (lhůta na podání následného bude 5 pracovních dnů), bude pokuta 30.000 Kč a pokud ne­ podáme řádné hlášení vůbec a to ani v náhradní lhůtě stanovené správcem daně, vyšplhá se po kuta na 50.000 Kč. Je tedy velmi důležité i při podání řádného hlášení v termínu sledovat, zda do datové schránky nebyla doručena výzva k opravě, protože po uplynutí 5 pracovních dnů je pokuta 30.000 Kč nevyhnutelná. Jedi­nou záchranou pro opozdilce je využití institutu prominutí příslušenství daně, který bude v odůvodnitelných případech možno u pokut 10.000 Kč, 30.000 Kč a 50.000 Kč využít.

Upřesnění definice stavebního pozemku

Novela zákona o DPH přijatá již v prosinci 2014 přináší s účinností od 1. ledna 2016 upřesnění defini­ce pojmu „stavební pozemek“. Účelem změny bylo rozšíření tohoto pojmu, aby byly zdaněny pozemky určené k zastavění. Při prodeji stavebního pozemku se nadále uplatňuje základní sazba DPH 21 %, ale může se stát, že v roce 2016 budou zdaněny některé pozemky, které díky nastavené praxi doposud zdaňovány nebyly.

Počítání lhůty pro osvobození při dodání nemovité věci

Změnou v posuzování dodání nemovité věci, které je osvobozeno od daně, je počítání lhůty pro osvo­bození (5 let resp. 3 roky u nemovi­ tých věcí nabytých do konce roku 2012). Od 1. 1. 2016 bude osvobozeno dodání nemovité věci po uply nutí 5 let od prvního kolaudačního souhlasu nebo od kolaudačního souhlasu při podstatné změně nemovité věci (a to ani nemusí v rámci podstatné změny dojít ke změně účelu užívání stavby). Znamená to ale také, že změna účelu užití stavby pouze na základě správního úkonu nový běh lhůty pro osvobození nezakládá.

Režim přenesení daňové povinnosti u dodání nemovité věci

Režim přenesení daňové povinnosti se podle § 92d zákona o DPH použije od 1. 1. 2016 také při dodání nemovité věci plátci DPH, pokud dodávající plátce DPH uplatní daň na výstupu (tzn. pokud se plátce rozhodne využít zákonnou možnost uplatnit daň při dodání nemovité věci jinému plátci, které by jinak bylo osvobozeným plněním).

Režim přenesení daňové povinnosti u dodání elektřiny a plynu obchodníkovi

S účinností od 1. 2. 2016 bude uplatňován režim přenesení daňové povinnosti i při dodání elektřiny nebo plynu soustavami nebo sítěmi obchodníkovi.

Další změny v zákoně o dani z přidané hodnoty navrhované pro rok 2016

Místně příslušným správcem daně u osob povinných k dani, které nemají v sídlo v ČR, bude nově Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj namísto Finančního úřadu pro hlavní město Prahu. Nabytí účinnosti je očekáváno v průběhu roku 2016. 
 

Změny v zákoně o daních z příjmů
Zvýšení daňového zvýhodnění na druhé a další dítě

Pro rok 2016 je navrhováno zvýšení částek daňového zvýhodnění na druhé, třetí a každé další dítě. U druhého dítěte vzroste daňové zvýhodnění z 15.804 Kč na 17.004 Kč ročně, resp. na 1.417 Kč měsíčně. U třetího a dalšího dítěte pak z 17.004 Kč na 20.604 Kč ročně, resp. na 1.717 Kč měsíčně. Daňové zvýhodnění na první dítě a maximální výše daňového bonusu zůstává nezměněna. 

Bude-li zákon schválen, v platnost by mohl vstoupit v březnu 2016 a je navržen tak, aby sleva byla v ročním zúčtování poskytnuta zpětně i za měsíce, ve kterých zákon ještě nebude v roce 2016 platit.

Změny spojené se zvýšením minimální mzdy

Vzhledem k navýšení minimální mzdy na 9.900 Kč (z původních 9.200 Kč) dochází ke zvýšení dolní hranice příjmu pro vznik nároku na daňový bonus. Limit bude v roce 2016 59.400 Kč. Rovněž z důvodu navýšení minimální mzdy bude i sleva za umístění dítěte v mateřské školce vyšší, tj. až do 9.900 Kč ročně. 

Díky zvýšení minimální mzdy dochází také ke zvýšení úhrnné částky osvobozených důchodů nebo penzí na 356 400 Kč, tedy do 29 700 Kč měsíčně

Změna podmínek pro uplat­nění slevy za umístění dítěte v mateřské školce

V roce 2016 dochází k úpravě podmínek pro poskytování slevy na dani za umístění dítěte předškolního věku v zákonem vyjmenovaných zařízeních. Do konce roku 2015 totiž zákon definici zařízení neobsahoval a slevu na dani za rok 2015 tedy lze uplatnit na jakékoliv zařízení pečující o děti předškolního věku, které jen svým charakterem poskytuje péči obdobnou mateřským školám.

Zákon o ukončení důchodového spoření tzv. II. pilíře

Do systému důchodového spoření bylo možné spořit jen do konce roku 2015. V roce 2016 proběhne proces ukončení důchodového spoření, tj. likvidace důchodových fondů a vyplacení prostředků jejich účastníkům. 

Výplata prostředků bude osvobozena od daně z příjmů. Účastníci se budou moci rozhodnout, zda budou chtít prostředky vyplatit nebo převést na svoji smlouvu o doplňkovém penzijním spoření nebo penzijním připojištění (III. pilíř) – budou rozesílány do pisy z penzijních společností, účastníci se musí rozhodnout do konce září 2016. Prostředky, o které se účastníci nepřihlásí, penzijní společnost převede na daňový účet poplatníka. Všichni účastníci budou mít možnost doplatit pojistné na důchodové pojištění do I. pilíře za dobu účasti ve II. pilíři.

Osvobození dlouhodobých penzí z III. pilíře

Nově je zavedeno osvobození penzí z III. důchodového pilíře a důchodů z vybraného pojištění osob, pokud doba jejich pobírání činí nejméně 10 let.

Prokazování původu majetku – návrh zákona

Nově zákon umožní správci daně vyzvat poplatníka k prokázání příjmů, pokud existuje význam ný rozdíl (alespoň 7 mil. Kč) mezi nárůstem jmění poplatníka a příjmy vykázanými v daňovém přiznání. Poplatník je povinen prokázat, že majetek byl financován z příjmů, které byly řádně zdaněny nebo zdanění nepodléhají a pokud ne, bude daň stanovena pomocí tzv. pomůcek. Správce daně zároveň vyměří penále ve zvýšené výši 50 % nebo 100 % stanovené daně. Správce daně může také v určených případech vyzvat k podání prohlášení o majetku, pokud podle předběžného závěru hodnota majetku poplatníka přesahuje 10 mil. Kč (s výjimkou majetku, který je veden v rejstřících či evidencích). Návrh zákona nebyl ještě schválen Parlamentem, ale jeho účinnost by měla nastat v průběhu roku 2016.

Konec zřizovacích výdajů

S účinností od 1. 1. 2016 již zákon o daních z příjmů nedefinuje „zřizovací výdaje“ jako nehmotný majetek. Odpisování zřizovacích výdajů zaevidovaných do konce roku 2015 se dokončí podle stávajících předpisů.

Možnost tvorby rezervy na nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů

Do zákona o rezervách byla doplněna nová úprava tvorby re­zerv na nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů uvedených na trh do dne 1. ledna 2013. Přechodné ustanovení umožňuje uplatnit předmětnou rezervu již pro rok 2015 a zároveň umožňuje zohlednit i částku připadající na měsíce zdaňovacího období započatého v roce 2014, ve kterých jsou splněny podmínky pro její tvorbu. 
 

Návrh změny v dani z nabytí nemovitých věcí – poplatníkem je vždy nabyvatel

S účinností od 1. 4. 2016 bude poplatníkem daně vždy nabyvatel nemovité věci (kupující). Současně dojde k zániku institutu ručitele daně. Ing. Libor Kadlec
Ing. Radko Matyáš
Ing. Alžběta Pokorná


Publikováno: 8. 1. 2016 Sekce: Tax Info