Daňové novinky pro rok 2013

Vážení klienti,
nadcházející rok 2013 přinese nemálo změn v daňové legislativě. Změny jsou obsaženy zejména ve dvou významných novelách – samostatné novele zákona o DPH a novele, kterou se mění daňové, pojistné a další zákony. 

Rádi bychom Vás tímto stručně seznámili s některými ustanoveními těchto novel. 
 

Změny v zákoně o dani z přidané hodnoty
Sazby daně z přidané hodnoty

Základní sazba daně bude činit od roku 2013 21 % a snížená sazba 15 % (s platností do konce roku 2015).
Několik položek zboží se přesouvá do základní sazby (např. dětské pleny, vata).

Registrace k DPH - vznik „plátcovství“

Při překročení limitu obratu (pro rok 2013 1.000.000 Kč, pro rok 2014 750.000 Kč) se osoba stává plátcem daně již od druhého měsíce následujícího po měsíci, ve kterém překročila stanovený obrat. Lhůta se tedy zkracuje o 1 měsíc. Navíc se zavádí zpětná registrace při nesplnění registrační povinnosti.

Registrační údaje

Nově je v přihlášce k registraci nutné uvést čísla všech bankovních účtů používaných pro ekonomickou činnost, přičemž je subjekt oprávněn určit, která čísla účtů budou zveřejněna (registr plátců DPH na internetu). 

Pokud ale bude například některé plnění uhrazeno na bankovní účet, který dodavatel nezveřejní, i tato situace bude důvodem pro ručení odběratele za daň z přijatého plnění. Vývoj v této kontroverzní záležitosti bude zajímavé sledovat.

Nespolehlivý plátce

Cílem zavedení veřejného registru „nespolehlivých plátců DPH“ je dostat příjemce plnění do role ručitele. Nesplní- li dodavatel své povinnosti při správě daní, bude označen za nespolehlivého plátce a povinnosti dodavatele pak přejdou na odběratele. 

O tom, zda bude dotyčný podnikatel označen za nespolehlivého, rozhodne správce daně. Podle čeho budou správci daně při určování nespolehlivého plátce postupovat, bude ještě předmětem diskuzí.

Zdaňovací období

Zdaňovacím obdobím je zcela nově automaticky při registraci kalendářní měsíc. To se týká i subjektů usazených mimo tuzemsko. 

Aby se pak subjekt stal čtvrtletním plátcem (na základě vlastní volby), nesmí mít za předcházející kalendářní rok obrat vyšší než 10.000.000 Kč, nesmí být označen za nespolehlivého plátce a samozřejmě není členem skupiny. Poprvé se však nově registrovaný plátce může stát čtvrtletním plátcem až od počátku druhého kalendářního roku po roce, ve kterém se registroval. (Správce může rozhodnout o výjimce z tohoto pravidla). 

Změnu zdaňovacího období musí subjekt nahlásit správci daně do konce ledna příslušného kalendářního roku. Dosavadní čtvrtletní plátci nemusí změnu oznamovat v případě, že splňují uvedené podmínky – tedy především nepřekročili v předchozím roce obrat 10.000.000 Kč. Konkrétně pokud v roce 2012 čtvrtletní plátce DPH nepřekročil obrat 10.000.000 Kč, nemusí v lednu 2013 oznamovat nic a nadále čtvrtletním plátcem zůstává.

Identifikované osoby

Jedná se o zbrusu nový pojem (nahrazující a zároveň rozšiřující pojem osoby identifikované k dani), díky kterému bude dosaženo zjednodušení administrativy u subjektů, kteří se nestávají plátci DPH z důvodu překročení obratu 1.000.000 Kč, ale uskutečňují určité aktivity - pořízení zboží z jiného členského státu nebo přijetí služby z jiného členského státu, při kterých mají povinnost odvést daň. Tyto osoby pak mají povinnost odvést daň jen z těchto plnění.

Daňové doklady – listinná vs. elektronická podoba

Záměrem technické novely zákona o DPH je mimo jiné i zrovnoprávnění listinné a elektronické formy daňových dokladů. Novela nově definuje pojmy věrohodnost původu, neporušenost obsahu a čitelnost a v nejbližších dnech je očekáváno vydání pokynu Generálního finančního ředitelství, který by měl situaci dále zpřesnit.

Náležitosti daňových dokladů

Z hlediska daňových dokladů došlo jen k nepatrným faktickým změnám. 

Náležitostí dokladu za situace, kdy daň přiznává odběratel, bude nově od roku 2013 údaj „daň odvede zákazník“. Pokud je osoba, pro kterou je plnění uskutečněno, zároveň oprávněna vystavovat daňový doklad, uvede údaj „vystaveno zákazníkem“. 

Zároveň se ruší povinnost doplňování údajů přímo na daňovém dokladu příjemcem při poskytnutí služby osobou registrovanou k dani v jiném členském státě resp. zahraniční osobou, při pořízení zboží z jiného členského státu nebo v režimu přenesení daňové povinnosti. 

Za datum vystavení dokladu při pořízení zboží z jiného členského státu tak již není považováno datum doplnění údajů, ale datum vystavení uvedené vystavitelem.

Zjednodušený daňový doklad

Zjednodušený daňový doklad lze nově užívat rovněž pro bezhotovostní platby.

Evidence pro účely daně z přidané hodnoty

Plátce je nově povinen vést v evidenci pro účely DPH u přijatých zdanitelných plnění také daňové identifikační číslo osoby, která uskutečňuje plnění, s výjimkou plnění, u nichž byly vystaveny zjednodušené daňové doklady.

Plátce, který, pořizuje zboží z jiného členského státu, je povinen rovněž vést v evidenci pro účely daně z přidané hodnoty hodnotu pořízeného zboží v členění na pořízení zboží z jednotlivých členských států.

Povinnost přiznat daň ke dni přijetí úplaty

Podnikatelé, kteří nevedou účetnictví, budou nově povinně přiznávat daň z přijaté platby (dosud dobrovolně).

Osvobození při prodeji nemovitosti

Lhůta pro osvobození od daně se prodlužuje ze tří na pět let od vydání prvního kolaudačního souhlasu nebo od data prvního užívání. Prodloužení se netýká nemovitostí nabytých před účinností novely. Plátce se zároveň může rozhodnout, že i po uplynutí lhůty uplatní při prodeji DPH a zachrání si tak nárok na odpočet daně.

Místo plnění při poskytnutí nájmu dopravního prostředku

Při poskytnutí krátkodobého nájmu dopravního prostředku nadále zůstává místem plnění místo, kde osoba, které je služba poskytnuta, dopravní prostředek skutečně fyzicky přebírá (jde pouze o novou formulaci v novele). 

U poskytnutí jiného než krátkodobého nájmu dopravního prostředku osobě nepovinné k dani, je však nově místem plnění místo, kde má tato nepovinná osoba – nájemce sídlo (dosud by bylo použito základní pravidlo z §9, zákona o DPH, takže by místem plnění bylo sídlo pronajímatele). Výjimkou je poskytnutí jiného než krátkodobého nájmu rekreační lodi osobě nepovinné k dani, kde je místem plnění rovněž jako v případě krátkodobého nájmu místo, kde tato osoba loď skutečně fyzicky přebíráza podmínky, že pronajímatel má v tomto místě sídlo.

Závazné posouzení zatřídění zboží podle §92c

Od roku 2013 bude možné také požádat o závazné posouzení, zda se u daného zboží použije či nepoužije režim přenesení daňové povinnosti podle § 92c – tj. dodání odpadů a šrotu.

Podávání přiznání k DPH výhradně elektronicky

S účinností od 1. 1. 2014 bude dle technické novely DPH každý plátce povinen podávat přiznání k DPH výhradně elektronicky. Výjimkou jsou fyzické osoby s obratem do 6.000.000 Kč za předcházejících 12 měsíců. 
 

Změny v zákoně o daních z příjmů
Solidární zvýšení daně

Nově je zavedeno solidární zvýšení daně (od roku 2013 do konce roku 2015) ve výši 7% z kladného rozdílu mezi součtem příjmů ze zaměstnání a základu daně z podnikání a 48 násobkem průměrné mzdy (pro rok 2013 jde o částku 1.242.432 Kč, tj. měsíčně 103.536 Kč). Každý poplatník, na kterého se vztahuje solidární zvýšení daně je povinen podat přiznání k dani z příjmů. Solidární zvýšení daně se uplatňuje již při výpočtu záloh v zaměstnání.

Omezení výše uplatnitelných paušálních výdajů

Výše paušálních výdajů bude od roku 2013 omezena. Konkrétně u příjmů s paušálem 40 %, tj. z jiného podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti (např. příjmy znalců, tlumočníků a nezávislá povolání - architekt, právník, lékař, daňový poradce atd.), bude výše výdajů omezena absolutní částkou 800.000 Kč. U příjmů s paušálem 30 %, tj. u pronájmu, bude nastaven maximální limit výdajů600.000 Kč.

Zrušení slevy na manželku a daňového zvýhodnění pro „paušalisty“

Pokud poplatník uplatní u příjmů z podnikání nebo příjmů z pronájmu výdajový paušál a součet příjmů (u kterých byl paušál použit) je vyšší než 50 % celkového základu daně, nemůže si poplatník uplatnit slevu na manželku, ani daňové zvýhodnění na dítě.

Zrušení slevy na poplatníka pro důchodce

Základní slevu na poplatníka nebude moci od počátku roku 2013 uplatnit poplatník, který k 1. lednu zdaňovacího období pobírá starobní důchod. Tato úprava je však dočasná – platí do konce roku 2015.

Srážková daň nerezidentů

Zvláštní sazba daně z příjmů bude zvýšena na 35 % u těch nerezidentů, jejichž domicil se nachází v zemi, se kterou Česká republika neuzavřela smlouvu o zamezení dvojího zdanění. Jedná se o příjmy z poskytnutých služeb na území ČR, z nezávislých povolání vykonávaných na území ČR, licenční poplatky, úroky, podíly na zisku a další příjmy plynoucí ze zdrojů na území České republiky. 
 

Zvýšení sazby daně z převodu nemovitostí

Sazba daně z převodu nemovitostí bude od roku 2013 zvýšena z 3 % na 4 %. 
 

Změny ve výpočtu pojistného na zdravotní pojištění

S účinností od ledna 2013 do konce roku 2015 bude zrušen maximální vyměřovací základ při výpočtu pojistného na zdravotní pojištění. Znamená to, že poplatníci s vyššími příjmy budou pojistné platit z celého vyměřovacího základu. Při platnosti superhrubé mzdy se tím zvýší i zdanění daní ze závislé činnosti. 
 

Finanční správa v roce 2013

Od nového roku nabývá účinnosti zákon o Finanční správě ČR, který mění stávající soustavu územních finančních orgánů. Nově ji nahradí orgány Finanční správy, tedy Generální finanční ředitelství, čtrnáct finančních úřadů, Specializovaný finanční úřad a Odvolací finanční ředitelství v Brně pro celou Českou republiku. Finanční úřady nově získají krajskou územní působnost. Sídla úřadů budou v krajských městech a v Praze. Územní pracoviště finančního úřadu pak vzniknou na všech místech, kde sídlí dosavadní finanční úřady. 

Doručení písemností v rámci jednoho finančního úřadu (např. Praha 1 až 10) tak bude rovnocenné bez ohledu na to, na jaké územní pracoviště bude doručeno. Pokud jde o platbu daní, budou zřízena nová čísla bankovních účtů pro platby. Zpracováno k 1. 1. 2013 

Ing. Libor Kadlec
Ing. Radko Matyáš
Ing. Alžběta Pokorná


Publikováno: 1. 1. 2013 Sekce: Tax Info