Daňové novinky pro rok 2015

Vážení klienti,
počátkem nového roku 2015 vejde v účinnost opět ne málo novel měnících daňové zákony. Tolik očekávaná (ať již v negativním či pozitivním smyslu) účinnost dalších ustanovení zákona 458/2011 Sb., o zřízení jednoho inkasního místa, v praxi nazývaného jako „JIM“, se však nekoná a většina ustanovení bude zrušena novelou zákona o daních z příjmů č. 267/2014.

Jedná se například o původně plánované zrušení superhrubé mzdy, která nakonec v legislativě setrvá, změnu placení záloh na daň z příjmů (zůstává dosavadní úprava) nebo obávané snížení limitu pro vznik plátcovství DPH, který nakonec zůstane na původní úrovni.

V účinnost vejde novela zákona o dani z přidané hodnoty č. 196/2014 Sb., která reaguje na novelizaci evropské směrnice,tzv. sazbová novela zákona o dani z přidané hodnoty a dále pravděpodobně v účinnost vejde tzv. řádná novela (sněmovní tisk 291).

Rádi bychom Vás nyní stručně se-známili s těmi změnami, které pro Vás, naše klienty, budou podstatné.
 

Změny v zákoně o dani z přidané hodnoty
Sazby daně z přidané hodnoty

Nově bude zavedena tzv. druhá snížená sazba. Tato sazba ve výši 10 % bude aplikována na léky (včetně veterinárních), knihy (nikoliv atlasy – sazba 15 %), hudebniny, nezbytně nutnou dětskou výživu a bezlepkové potraviny. Sjednocení sazeb DPH na 17,5 % bylo zrušeno, a zůstanou tak od 1. 1. 2015 tři sazby – základní 21 %, první snížená sazba 15 % a druhá snížená sazba 10 %. Ve formuláři přiznání se budou snížené sazby 10 % a 15 % uvádět ve stejném políčku.

Limit pro povinnou registraci k DPH

Jak již jsme zmínili, limit obratu pro povinnou registraci k DPH zůstane nadále na úrovni 1 000 000,- Kč. Plánované snížení na 750 000,- Kč bylo zrušeno.

Místo plnění u elektronicky poskytovaných služeb

Elektronicky poskytovanými službami se rozumí například hostitelství internetových stránek, poskytnutí programového vybavení (vč. aktualizací), poskytnutí obrázků, textů anebo zpřístupňování databází, poskytnutí hudby, filmů, her, kulturních, vědeckých a jiných pořadů či poskytnutí výuky na dálku.

Dosud bylo speciálním ustanovením řečeno, že místo plnění je v místě odběratele v případě, že službu poskytuje osoba ze třetí země osobě nepovinné k dani (tj. nepodnikateli). Nyní budou do tohoto pravidla zahrnuty i osoby povin né k dani z EU, tzn. že již nezáleží, ze které země poskytovatel je – poskytuje-li uvedenou službu nepodnikateli, je místo plnění vždy v místě příjemce služby.

Zjednodušené jedno správní místo

Na místo plnění u elektronicky poskytovaných služeb navazuje režim jednoho správního místa (tzv. mini One Stop Shop).

Aby se poskytovatel elektronických služeb sídlící např. v ČR nemusel z důvodu poskytnutí této služby nepodnikateli do EU registrovat k dani i v jiném státě EU, registruje se do režimu jednoho správního místa. V místě registrace (stát identifikace) pak podává vedle běžného přiznání ještě čtvrtletně přiznání do elektronického portálu (pozor – do 20. dne násl. měsíce), kde vykazuje veškeré elektronické služby poskytnuté nepodnikatelům kamkoliv do EU mimo ČR. Vybraná daň je pak rozdělena mezi členské státy.

Registrace do režimu je dobrovolná – dodavatel může postupovat jako dosud a registrovat se k DPH v zemi příjemce. Obě varianty však nelze kombinovat.

Dočasný režim přenesení daňové povinnosti

Dle zákona o DPH může nově vláda nařízením stanovit používání režimu přenesení daňové povinnosti na dodání vybraného zboží vyjmenovaného v příloze č. 6 zákona o DPH.

Příloha jmenuje tyto komodity: mobily, herní konzole, tablety, laptopy, mikroprocesory, surové a polorozpadlé kovy, obiloviny a technické plodiny, ale i plyn a elektřinu.

První takovéto nařízení bylo schváleno 22. 12. 2014 a bude účinné od 1. 4. 2015. Doporučujeme toto nařízení detailně nastudovat.

Stavby pro sociální bydlení

Při poskynutí stavebních a montážních prací spojených s výstavbou staveb pro sociální bydlení je nadále použita první snížená sazba 15 %. Nově se ale do limitu maximálně 120 m2 bytu nezapočítává příslušenství k bytu.

Dodání nemovitých věcí

V roce 2016 bude možnost osvobodit od DPH: (a) pozemek, který netvoří funkční celek se stavbou a zároveň není stavebním pozemkem, a dále (b) pozemek se stavbou, u které uplynulo více než 5 let od kolaudačního souhlasu nebo od kolaudačního souhlasu po podstatné změně. Oba tyto typy pozemků však mohou být i zdaněny avšak nově s předchozím souhlasem kupujícího, pokud ten je plátcem.

Zároveň se do zákona o DPH od roku 2016 vrací definice stavebního pozemku, který podléhá DPH vždy. Stavebním pozemkem je pozemek, na který bylo vydáno stavební povolení nebo na němž jsou/byly prováděny stavební práce či byly provedeny správní úkony směřující k výstavbě.

Přenesená daňová povinnost při dodání nemovitostí

Pokud se při dodání nemovité věci plátci uplatní daň v důsledku rozhodnutí plátce a na základě dohody s kupujícím, použije plátce od roku 2016 režim přenesení daňové povinnosti, tzn. že daň odvede zákazník, který si rovněž uplatní nárok na odpočet.

Elektronické podání DPH

Od roku 2016 bude zavedena povinnost podávat daňové přiznání elektronicky pro všechny plátce. Výjimka pro fyzické osoby s obratem nižším než 6 000 000,- Kč bude zrušena.

Kontrolní hlášení

S účinností od 1. 1. 2016 je plánováno zavedení elektronické záznamní povinnosti pro účely DPH. Kontrolní hlášení budou plátci podávat současně s daňovým přiznáním (právnické osoby vždy měsíčně) a budou do něj uvádět informace o jednotlivých zdanitelných plněních s místem plnění v tuzemsku.

Prolomení tříleté lhůty pro opravu základu daně

Zavádí se možnost provést opravu základu daně a opravu výše daně při poskytnutí zdanitelného plnění podle smlouvy o dílo, kdy jednotlivá dílčí plnění jsou poskytována po dobu delší než 3 roky.

Zpřísnění ručení za nezaplacenou daň

Vzhledem k tomu, že se s účinností od 1. 12. 2014 změnil zákon omezující platby v hotovosti, ručí příjemce zdanitelného plnění od tohoto data při platbách na nezveřejněný účet již nad 540 000,- Kč (dosavadní hranice 700 000,- Kč). 
 

Změny v zákoně o daních z příjmů
Zrušení nemožnosti uplatnění slevy na dani u důchodců

V srpnu roku 2014 byl vydán nález Ústavního soudu, na základě kterého bylo zrušeno ustanovení, které znemožňovalo starobním důchodcům uplatnit si základní slevu na dani v roční výši 24 840,- Kč.

Starobní důchodce si tak může uplatnit slevu na poplatníka v daňovém přiznání již za rok 2013! Sankce za pozdní podání samozřejmě nehrozí, pokud neměl zákonnou povinnost podávat daňové přiznání z jiného důvodu.

A pokud daňové přiznání již z nějakého důvodu za rok 2013 podával a slevu si neuplatnil, má možnost uplatnit slevu v dodatečném daňovém přiznání.

Pro zaměstnavatele platí, že by zaměstnanci – důchodci měli automaticky opět slevu uplatňovat po podpisu prohlášení a to počínaje již srpnem 2014.

Omezení paušálních výdajů

Dosavadní omezení paušálních výdajů u fyzických osob - podnikatelů se od roku 2015 rozroste. Nově budou paušální výdaje omezeny následovně:

80% paušál u zemědělské výroby a řemeslného podnikání bude limitován částkou 1 600 000,- Kč;
60% paušál u živnostenského podnikání bude limitován částkou 1 200 000,- Kč;
30% paušál u nájmu v rámci podnikání bude nadále limitován částkou 600 000,- Kč;
a 40% paušál pro tzv. „jiné podnikání“ je rovněž nadále limitován částkou 800 000,- Kč.

Paušál ve výši 30 % u nájmu mimo podnikání (§ 9) je i nadále neomezený.

Zvýšení daňového zvýhodnění na děti

Od počátku roku 2015 bude zvýšené daňové zvýhodnění na druhé dítě o 2 400,- Kč ročně a na třetí dítě a další dítě o 3 600,- Kč ročně. V souvislosti s tím se mění obsah prohlášení manžela/ky pro zaměstnavatele, v němž nově musí být uvedeno, na které děti manžel slevu uplatňuje a v jaké výši.

Sleva na manželku a daňové zvýhodnění pro „paušalisty“

Plánované zrušení nemožnosti uplatnit si slevu na manželku a na dítě u paušalisty nebude v roce 2015 uskutečněno.

Stále tedy platí, že pokud poplatník uplatní u příjmů z podnikání nebo pronájmu výdajový paušál a součet příjmů (u kterých byl paušál použit) je vyšší než 50 % celkového základu daně, nemůže si uplatnit slevu na manželku, ani daňové zvýhodnění na dítě.

Školkovné

Školkovné, neboli sleva na dani za umístění dítěte do zařízení péče o děti předškolního věku, bude odpovídat výši prokazatelně vynaložených výdajů v kalendářním roce, limitována je minimální mzdou. Slevu bude možné uplatnit již za období 2014 až do částky 8 500,- Kč, za rok 2015 bude maximální možná sleva 9 200,- Kč.

Životní pojištění

Zpřísňují se pravidla pro osvobození přispěvku zaměstnavatele na životní pojištění. Nově již nebudou osvobozené příspěvky na smlouvy, které umožňují předčasné výběry.

Od roku 2015 bude zavedena desetiletá lhůta pro zpětné zdanění odpočtů při předčasném vypovězení smlouvy.

Ostatní nezdanitelné části základu daně

Ustanovení JIMu, snižující limit odpočtu úroků z hypoték na pouhých 80 000,- Kč se rovněž zrušuje. Zůstává tak limit 300 000,- Kč.

Rovněž plánované zrušení odpočtu členských příspěvků odborům a odpočtu na úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání v platnost nevejde. Tyto odpočty v roce 2015 zůstávají zachovány.

Osvobození bezúplatných příjmů

Bezúplatné příjmy ze zápůjček, výpros a výpůjček již nebudou vyjmuty z předmětu daně z příjmů (jako tomu bylo v roce 2014), ale budou osvobozeny, avšak pouze pokud úhrn těchto bezúplatných příjmů za zdaňovací období plynoucí od jedné osoby nepřesáhne 100 000,- Kč (jak pro fyzické, tak pro právnické osoby).

Pokud příjem plyne fyzické osobě od člena rodiny nebo osoby, se kterou žije ve společné domácnosti, je osvobozen v plné výši.

Bezúročné zápůjčky zaměstnanci

V roce 2015 bude také omezeno vyjmutí příjmu z bezúročné zápůjčky poskytnuté zaměstnanci (ve formě úroku, který mu byl odpuštěn) ze zdanění. Výhoda ve formě „nezdanění“ odpuštěného úroku totiž bude poskytnuta pouze v případě, že jistina nepřekročí 300 000,- Kč.

Zaměstnanec s bezúročnou zápůjčkou od zaměstnavatele vyšší než 300 000,- Kč tak bude mít nově příjem ve formě odpuštěného úroku.

Výprosy a výpůjčky poskytnuté zaměstnancům nově daňově zvýhodněny nebudou.

Oznamovací povinnost při realizaci osvobozeného příjmu

Od počátku roku 2015 se zavádí nová povinnost pro fyzické osoby oznámit správci daně osvobozené příjmy. Povinnost se vztahuje na jednotlivý příjem přesahující 5 000 000,- Kč, nebude ale nutné oznamovat ty příjmy, které si finanční úřad může ověřit v evidenci či rejstříku, ke kterému má přístup (např. katastr nemovitostí).

Za nesplnění této povinnosti vzniká automatická pokuta ve výši 0,1 % až 15 %. Nejčastějším případem bude 10 % pokuta při podání oznámení až na základě výzvy správcem daně. 
 

Změny v daňovém řádu
Promíjení penále

Správcům daně se vrací pravomoc promíjet penále a úroky z prodlení vzniklé od 1. 1. 2015. Zpracováno k 23. 12. 2014 

Ing. Libor Kadlec
Ing. Radko Matyáš
Ing. Alžběta Pokorná


Publikováno: 1. 1. 2015 Sekce: Tax Info