Daňové novinky pro rok 2022

 

Změny v zákoně o spotřebních daních

Stejně jako v minulém roce dochází k navýšení sazeb u tabákových výrobků.

 • pevná část sazby u cigaret se zvyšuje z původních 1,79 Kč na 1,88 Kč za kus
 • minimální sazba daně na 1 cigaretu (pevná + procentní část) se zvyšuje z původních 3,2 Kč na 3,36 Kč
 • sazba daně u doutníků se zvyšuje z původních 2,08 Kč na 2,19 Kč za kus
 • sazba daně u tabáku ke kouření se zvyšuje z původních 2 720 Kč na 2 860 Kč za kilogram
 • sazba daně u zahřívaného tabáku se zvyšuje z původních 2,721 Kč na 2,86 Kč za gram

 

Změny v zákoně o daních z příjmů – FYZICKÉ OSOBY

• Navýšení základní slevy na poplatníka
S účinností od 1.1.2022 dochází ke 2. plánovanému navýšení základní slevy na poplatníka. Nová výše slevy činí 30 840 Kč. Připomínáme, že na tuto slevu má nárok každý poplatník včetně daňových nerezidentů, a to v plné výši (sleva se nikdy nekrátí příslušným počtem měsíců).

• Navýšení daňového zvýhodnění na děti
V průběhu roku 2021 došlo rovněž k navýšení daňového zvýhodnění na 2. a 3. a další vyživované dítě. Výše slevy na 2. dítě nově činní 22 320 Kč a na 3. a další dítě činí 27 840 Kč. Zaměstnanci navýšení za rok 2021 ale v peněžence pocítí teprve v dubnu 2022, kdy jim zaměstnavatel vyplatí přeplatek na dani ze závislé činnosti v rámci ročního zúčtování daně. Důvodem je to, že navýšení slev, které proběhlo v průběhu roku 2021 se nesmělo promítnout do mzdové agendy. Alternativou k ročnímu zúčtování daně zůstává možnost podání daňového přiznání.

• Nová podmínka pro přiznání osvobození při prodeji nemovitosti
Dle § 4 odst. 1 písm. a), b) je osvobozen prodej nemovitosti v případě splnění časového testu. Pokud časový test splněn není, může poplatník dosáhnout osvobození tím, že prostředky získané prodejem budou použity pro uspokojení vlastní bytové potřeby. To vše stále platí. Nově ale přibyla v tomto případě poplatníkovi povinnost oznámit správci daně získání těchto finančních prostředků, které plánuje použít na uspokojení vlastní bytové potřeby. Oznámení je nutné podat ve lhůtě pro podání přiznání k dani z příjmu fyzických osob za období, ve kterém finanční prostředky poplatník obdržel.

Pokud oznámení podáno není, nebo je podáno po lhůtě, poplatník ztrácí na osvobození nárok.

• Osvobození dluhopisových příjmů pro daňové nerezidenty
U příjmů plynoucích z držby dluhopisů, které jsou emitovány v zahraničí poplatníkem sídlícím v České republice, dochází k osvobození. Osvobození se ale týká pouze příjmů plynoucích českým daňovým nerezidentům.

• Nové osvobození příjmu v případě odškodnění
U fyzických osob jsou nově osvobozeny příjmy vyplacené jako odškodnění za nezákonnou sterilizaci nebo v souvislosti s mimořádnou událostí v areálu muničního skladu Vlachovice-Vrbětice.

 

Změny v Intrastat

Několika změn se dočkal i výkaz Intrastat.

 • Pojmy „přijetí/odeslání zboží z/do jiného členského státu“ jsou nahrazeny pojmy „dovoz/vývoz zboží z/do jiného členského státu“.
 • V případě vývozu zboží je stanovena nová povinnost vykázání země původu a DIČ partnerského subjektu v cílové zemi EU.
 • Zpravodajské jednotky nepřesahující 20 000 000 Kč vyvezeného nebo dovezeného zboží za předchozí kalendářní rok budou moci podávat zjednodušené hlášení. To se podává souhrnně za celý rok ve lhůtě pro podání lednového hlášení. Podmínkou je, že zpravodajská jednotka nevyváží nebo nedováží některé z vyjmenovaných druhů zboží.
 • Zvýšil se limit pro souhrnné vykazování malých zásilek na částku do 400 EUR.
 • Doplňkové měrné jednotky větší než 1 se budou zaokrouhlovat na celá čísla.
 • Nově se budou vykazovat i hodnoty zboží, které byly zcela dobropisovány.
 • Využívání dvoumístných kódů povahy transakce stanovených prováděcím nařízením Komise EU (2020/1197).

 

Paušální daň 2022 – navýšení

Paušální daň pro živnostníky vychází pro rok 2022 ve výši 5 994 Kč. V této částce je zahrnuta daň z příjmu ve výši 100 Kč, pojistné na zdravotní pojištění ve výši 2 627 Kč a pojistné na sociální zabezpečení ve výši 3 267 Kč.

Podmínky pro vstup do tohoto režimu zůstávají stejné jako v roce předchozím. Připomínáme, že paušální daň se vyplatí zejména neřemeslným živnostníkům s příjmy těsně pod hranicí 1 000 000 Kč, kteří nemají nárok na mnoho daňových slev (např. za vyživované děti nebo manželku).

Pokud se poplatník rozhodne pro vstup do tohoto režimu, musí to oznámit správci daně do 10. ledna 2022.

 

Navýšení minimální mzdy

Mezi pozůstatky po předchozí vládě patří i navýšení minimální mzdy na 16 200 Kč. Nová výše je platná od 1.1.2022.

Kromě samotných mezd má minimální mzda dopad rovněž na minimální odvod zdravotního pojištění u zaměstnanců a osob bez zdanitelných příjmů, limit pro osvobození starobních důchodů nebo maximální limit slevy za umístění dítěte v předškolním zařízení.

 

Změny v sociálním a zdravotním pojištění

S účinností od 1.1.2022 se sjednocuje výše penále (úroku z prodlení) u sociálního a zdravotního pojištění s úpravou, která je platná dle daňového řádu. Namísto dosavadních 0,05 % denně bude na dlužníky dopadat sazba platná dle občanského zákoníků, která je rovna 8 p. b. + repo sazba.

U zdravotního pojištění dále došlo ke sjednocení definice vyměřovacího základu. Stejně jako u sociálního pojištění bude nově vyměřovací základ činit 50 % dílčího základu ze samostatné činnosti (nikoliv 50 % příjmů po odpočtu výdajů ze samostatné činnosti).

 

Nová smlouva o zamezení dvojímu zdanění s Bangladéšem

Během roku 2021 vstoupila v platnost smlouva o zamezení dvojímu zdanění s Bangladéšskou lidovou republikou. Její efekt tak poplatníci pocítí naplno od 1.1.2022.

Jedná se o standardní smlouvu, kterou má ČR uzavřenou s mnoha dalšími zeměmi. Benefitem pro poplatníky může být například zastropování srážkové daně z dividend u obchodních korporací s majetkovou účastí alespoň 25 % na 10 %. K zastropování srážkové daně dochází rovněž u úroků a licenčních poplatků na 10 %. U úroků ani licenčních poplatků není podmínkou pro sníženou sazbu daně majetková účast.

 

 


Publikováno: 24. 11. 2022 Sekce: Tax Info