Daňové novinky pro rok 2023

 

Částečné zrušení silniční daně
Novelou zákona o dani silniční se za zdaňovací období roku 2022 zrušila povinnost podávat daňové přiznání a danit osobní automobily, autobusy a nákladní vozidla do 12 tun. Současně byly u nadále zdanitelných vozidel (nákladní automobily N s druhem karoserie BA nebo BB, tahače návěsů a silniční tahače a přívěsy) sníženy roční sazby na úroveň minimálních sazeb dle směrnice Euroviněta a došlo ke zjednodušení jejich danění. Pokud byla za rok 2022 zaplacená záloha, může podnikatel požádat o vrácení přeplatku, nebo převedení na jiný daňový účet.


Limit pro povinnou registraci k DPH
Od 1.1.2023 dochází k navýšení limitu obratu za nejvýše 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců z 1 mil. Kč na 2. mil Kč. Rovněž plátcům DPH, kteří nepřesáhnou hranici 2 mil. Kč, je umožněno zrušit registraci a ze systému DPH vystoupit.

 

Pokuty za pozdní podání kontrolního hlášení a prodloužení lhůty pro odpověď na výzvu

Změny doznaly také sankce za porušení povinností souvisejících s kontrolním hlášením k DPH. Nově se od roku 2023 snižují o polovinu pokuty (s výjimkou pokuty za 1 000 Kč) za pozdní podání, popřípadě nepodání kontrolního hlášení fyzickým osobám, s.r.o. s jediným společníkem fyzickou osobou a čtvrtletním plátcům DPH. Lhůta na reakci na výzvu se bude nově odvíjet ode dne dodání (nikoliv doručení) výzvy do datové schránky a bude v délce 17 dní.


Paušální daň v roce 2023
Od ledna 2023 se zvyšuje hranice příjmů ze samostatné činnosti na 2 mil. Kč pro vstup do paušálního režimu daně. Zároveň se zvyšuje částka neosvobozených příjmů z nájmu, kapitálového majetku a ostatních příjmů na 50 000 Kč (původně 15 000 Kč), kterou lze v průběhu zdaňovacího období inkasovat a zároveň splnit podmínky pro paušální daň na konci období. Měsíční paušální záloha však nebude pro všechny ve stejné výši, ale zavádí se 3 pásma odvozená od výše příjmů a uplatnitelného výdajového paušálu.
První pásmo je určeno pro všechny OSVČ s ročními příjmy do 1 mil. Kč, OSVČ s příjmy do 2 mil. Kč s uplatnitelným 80% výdajovým paušálem (alespoň 75% příjmů) a OSVČ s ročními příjmy do 1,5 mil. Kč s uplatnitelným 60% výdajovým paušálem (alespoň 75% příjmů). Měsíční záloha se navyšuje z 5 994 kč na 6 208 Kč.
Druhé pásmo se týká zejména OSVČ s ročními příjmy do 1,5 mil. Kč, které se z důvodu nižšího výdajového paušálu nevešly do prvního pásma, a také pro OSVČ s ročními příjmy do 2 mil. Kč s uplatnitelným 60% výdajovým paušálem (alespoň 75% příjmů). Měsíční záloha bude ve výši 16 000 Kč.
Třetí pásmo je pak určeno pro ostatní OSVČ s ročními příjmy do 2 mil. Kč, které nesplňují podmínky pro nižší pásmo. Ve třetím pásmu pak je záloha ve výši 26 000 Kč měsíčně.
Vstup do režimu paušální daně je potřebné oznámit správci daně do 10. ledna 2023.


Windfall tax
Tato nově zaváděná daň se vztahuje pouze na vybrané subjekty v odvětví energetiky, bankovnictví a těžebního průmyslu. Sazba činí 60 % a aplikuje se jako daňová přirážka k 19% sazbě daně z příjmů právnických osob na jejich nadměrný zisk. Ten se stanoví srovnáním základu daně v aktuálním roce s aritmetickým průměrem jeho historických základů daně za 4 předcházející zdaňovací období (tj. 2018-2021) navýšeným o tzv. 20% toleranční pásmo.


Sleva na sociálním pojištění
Od 1.2.2023 bude možné uplatnit 5% slevu na sociální pojištění hrazené zaměstnavatelem u vybrané skupiny zaměstnanců.

 

Další změny v zákoně o daních z příjmů
Pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob se mění limitní částky příjmů pro povinnost podat daňové přiznání z 15 000 Kč na 50 000 Kč. Poplatníci, kteří mají příjmy ze zaměstnání, budou podávat daňové přiznání, pokud jejich další zdanitelné příjmy dosáhnou 20 000 Kč, namísto současných 6 000 Kč.
Od 1.1.2023 se zvyšuje částka minimální mzdy na 17 300 Kč. Kromě samotných mezd má minimální mzda dopad rovněž na minimální odvod zdravotního pojištění u zaměstnanců a osob bez zdanitelných příjmů, limit pro osvobození starobních důchodů nebo maximální limit slevy za umístění dítěte v předškolním zařízení.
S růstem průměrné mzdy se zvyšuje i hranice rozhodného příjmu pro účast na nemocenském pojištění z původních 3 500 Kč na 4 000 Kč měsíčně. Praktické dopady to má u plátce na zdaňování srážkovou daní příjmu poplatníka do 4 000 (včetně) bez podepsání prohlášení poplatníka. U sociálního pojištění vzrostla hranice zaměstnání malého rozsahu (z příjmů do 3 999 Kč měsíčně se neodvádí sociální pojištění). Zdravotní pojištění nemá povinnost plátce odvádět z příjmu do 3 999 Kč, však za splnění dalších podmínek.
Mimořádné odpisy jsou prodlouženy i pro hmotný majetek pořízený v roce 2022 a 2023. Majetek zařazený v 1. odpisové skupině lze uplatnit v nákladech během 12 měsíců, majetek spadající do 2. odpisové skupiny v průběhu 24 měsíců.
Za zdaňovací období roku 2022 bude možné odečíst od zakladu daně hodnotu bezúplatného plnění poskytnutého Ukrajině na dobročinné účely a také na účely související s obranným úsilím Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace. Takto snížit kladný zaklad daně lze v úhrnu nejvýše o 30 % (po uplatnění ztrát minulých období). Za určitých podmínek lze tento dar považovat přímo za daňový výdaj.


Zákon o daních z příjmu byl k 1.7.2022 novelizován zákonem č. 142/2022 Sb., kterým byla snížena výše nepeněžního příjmu ze závislé činnosti v případě, že zaměstnanec používá pro soukromé účely nízkoemisní vozidlo, na 0,5 % pořizovací ceny vozidla měsíčně. Dosavadní výše nepeněžního příjmu ve výši 1 % z pořizovací ceny, která do 30.6.2022 platila pro všechna auta, platí od 1.7.2022 pro ta auta, která nelze považovat za nízkoemisní.
   


Publikováno: 5. 1. 2023 Sekce: Tax Info